ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)

เอกสารแนบ:

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อววน.) ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อววน.) ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา

เอกสารแนบ:

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

เอกสารแนบ:

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

เอกสารแนบ:

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ: