ทุนอุดหนุนการวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื้อความ : 
                ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
                ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, (NRMS)) ทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/Login.aspx ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
                จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 516, 517, 518, 519, 524 โทรสาร 0 2579 0109

แหล่งที่มา: https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2222
                
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอทุน KM ปี 2563.pdf
2.1 (สำเนา) TOR KM เชิงชุมชน สังคม ปี 2563.pdf
2.2 (สำเนา) TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2563.pdf
2.3 (สำเนา) TOR KM พระราชดำริ ปี 2563.pdf
2.4 (สำเนา) TOR KM ด้านความมั่นคง ปี 2563.pdf
3. หนังสือรับรองข้อเสนอ.docx
4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่.doc

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

        ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัย สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐานวิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง สหสาขาวิชาการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยเชิงรุกและผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 6 กลุ่มเรื่อง และประเด็นการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่นเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ในหัวข้อ "ข่าวทุนวิจัย" หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

เอกสารแนบ: 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     ด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

     สำนักการศึกษา จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษาฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation

เอกสารแนบ: 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards 2019

เครดิตภาพ: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=52035

     บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 โดยให้ทุนปีละ 500,000 บาท โดยแบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2079-7999

เอกสารแนบ: 

ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asiaโดยการให้ทุนสนับสนุนจัดการวาสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลเผยแพร่ไปในระดับโลก

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนงบประมาณประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 5 (ปี 2020) จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562

โทร 02-561 2445 ต่อ 706
โทรสาร 02-579 6382

 

เอกสารแนบ :