ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

        ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัย สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐานวิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง สหสาขาวิชาการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยเชิงรุกและผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 6 กลุ่มเรื่อง และประเด็นการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่นเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ในหัวข้อ "ข่าวทุนวิจัย" หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

เอกสารแนบ: