ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังตาราง ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนลิขสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ :