ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรุงเทพมหานคร

        ด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : 

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

        ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล และคณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารแนบ : 

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังตาราง ซึ่งเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนลิขสิทธิ์สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ :