ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรุงเทพมหานคร

        ด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :