ประชุมวิชาการ

The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST2022)

The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST2022) Date: 1-2 June 2022 Venue: The Emerald Hotel, Bangkok Style: On-site & On-line

early bird Fn

Minisymposium2

Kasetsart University and Genetics Society of Thailand welcome you to *The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST2022)*, *1-2 June 2022*, The Emerald Hotel, Bagkok, Thailand (on-site & on-line) together with free *Mini-symposium: Metagenome and Systems Biology for Sustainable Agriculture and Food*, *30-31 May 2022* (on-line).

*Early bird registration* is now extended to *12 May 2022* with a *special promotion* of group registration (5) plus 2 free. Please visit us at https://igst2022.com/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธวิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

     ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

     ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589 หรือทาง E-mail: stouconference@gmail.com ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

เอกสารแนบ: 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14

     ด้วยปัญหาอุบัติเหตุด้านจราจรถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการวิจัย/โครงการนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในครั้งนี้
ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง E:mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-5440206, 086-4580260

เอกสารแนบ: 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562

                  

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ  อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6)   
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วิทยาลัยมาลายัน ลากูนา (ฟิลิปปินส์) มหาวิทยาลัยนองลาม (เวียตนาม) มหาวิทยาลัยฮานอยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เวียตนาม) มหาวิทยาลัยวูลอลกอง (ออสเตรเลีย) มหาวิทยาลัยเกาสยง (ไต้หวัน) Vietnam National University (เวียตนาม) and  University of Merdeka Malang (อินโดนีเซีย) มหาวิทยาลัยเดวี (กัมพูชา) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Big Data and New Face of Asia: Reflction in Science, Arts, Social Science, and Humanities. 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งบทความงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้  โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

 

เอกสารแนบ :