ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14

     ด้วยปัญหาอุบัติเหตุด้านจราจรถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการวิจัย/โครงการนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในครั้งนี้
ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง E:mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-5440206, 086-4580260

เอกสารแนบ: