ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII)

เอกสารแนบ:

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

เอกสารแนบ:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24

ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24

เอกสารแนบ: