ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับทุนดังต่อไปนี้

               ๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
               ๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยพื่องานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
               ๓. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
               ๔. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
               ๕. ทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

          สถาบันวิจัยและพัฒนารับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว จึงขอให้ทางคณะแจ้งผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเอกสารประกอบการรับทุน ดังงนี้

               ๑. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๓ ชุด
               ๒. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
               ๓. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
               ๔. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

          ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมดสามารถ download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการกลั่นกรองงบประมาณต่อไป


เอกสารแนบ : 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 หลังจากสิ้นสุดวันปิดประกาศรับข้อเสนอจะได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยและหรือ/ เข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนมารับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามประกาศดังแนบ) เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

          1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบ ว.1ด/ว.1ช. จำนวน 3 ชุด) รูปแบบฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 16
          2. ซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น
          3. จัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
          4. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
          5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

          หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แบบ ว1ด. และ ว1ช. สามารถ Download ได้ที่ http://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud) หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9009

 

เอกสารแนบ : 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต

     แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดคณะต่างๆ วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและพร้อมทั้งส่งกลับมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

แบบประเมินบัณฑิตจากผู้ประกอบการ(ความพึงพอใจ และอัตลักษณ์) Download!!

แบบประเมินบัณฑิต (เฉพาะศึกษาศาสตร์) Download!!

แบบประเมินบัณฑิต (มนุษย์ศาสตร์ เฉพาะสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฤศิลป์ ศิลปกรรม) Download!!

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอให้ทางคณะแจ้งนักศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเอกสารประกอบการขอรับทุนมีดังนี้

          ๑. แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๒. แบบข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๓. รายงานการประชุม ผลพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาจากคณะ
          ๔. ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในเทอม ๑/๒๕๖๐

          ทั้งนี้ ส่งเอกสารประกอบการรับทุน จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารแนบ : 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท”