ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19"

ethics4 8 64

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19"
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ระบบ Zoom)

โดยวิทยากร นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แบบฟอร์มลงทะเบียน: https://forms.gle/sYHpTSpqGwUx2xgT6

ลิงค์ห้องอบรม (ZOOM): https://zoom.us/j/95771746202?pwd=VFlxbExvb2NIUERTOFhua1REa2dUQT09 
(Meeting ID: 957 7174 6202 / Passcode: 827439)

กำหนดการอบรม: https://drive.google.com/file/d/11FIX7r6wrVfGPUNexy8sA7wPI6NngPB7/view?usp=sharing