การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย

      สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็กและคณะบุคลากรเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมา จำนวน 23 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป