สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ริมคลองเปรมประชากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม ชุมชนเคหสถานเจริญชัย วันที่ 15 มกราคม 2565

📢📢📢วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุม ชุมชนเคหสถานเจริญชัย เวลา 08.30-16.30 น.
🌟🌟กิจกรรมเปิดเวทีชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลบริบทชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร 🌟🌟

✨🙏โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม🙏✨
✨🙏และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้🙏✨

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13