โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เข้าร่วมการวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ อีเมล ethics.cru@chandra.ac.th ภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

วิมพ์วิภา (ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อภายใน 9002)

เอกสารแนบ : 1. เอกสารตอบรับ  (docx)
                      2. กำหนดการ  (pdf)