ขั้นตอนเสนอขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรียน ผู้วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งปฏิทินการส่งโครงร่างการวิจัย และขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งแรก) พร้อมทั้งเอกสารสำหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดยท่านที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการพิจารณา **ในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2564 ท่านสามารถส่งเอกสารสำหรับการยื่นขอได้ ภายในวันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 นี้**
ขอบคุณค่ะ
หมายเหตุ : 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังเอกสารที่แนบมานี้ >> เอกสารแนบ Click <<   >> Flowchart ขั้นตอน <<
                 2. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *หรือส่งไฟล์เอกสารเพื่อตรวจสอบได้ที่ วิมพ์วิภา (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมฯ ช่องทาง Lineส่วนตัว/ Email: ethics.cru@chandra.ac.th)