ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19"

ethics4 8 64

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19"
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ระบบ Zoom)

โดยวิทยากร นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แบบฟอร์มลงทะเบียน: https://forms.gle/sYHpTSpqGwUx2xgT6

ลิงค์ห้องอบรม (ZOOM): https://zoom.us/j/95771746202?pwd=VFlxbExvb2NIUERTOFhua1REa2dUQT09 
(Meeting ID: 957 7174 6202 / Passcode: 827439)

กำหนดการอบรม: https://drive.google.com/file/d/11FIX7r6wrVfGPUNexy8sA7wPI6NngPB7/view?usp=sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย

      สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็กและคณะบุคลากรเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมา จำนวน 23 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป

 

ขั้นตอนเสนอขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรียน ผู้วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งปฏิทินการส่งโครงร่างการวิจัย และขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ครั้งแรก) พร้อมทั้งเอกสารสำหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดยท่านที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการพิจารณา **ในช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2564 ท่านสามารถส่งเอกสารสำหรับการยื่นขอได้ ภายในวันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 นี้**
ขอบคุณค่ะ
หมายเหตุ : 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังเอกสารที่แนบมานี้ >> เอกสารแนบ Click <<   >> Flowchart ขั้นตอน <<
                 2. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *หรือส่งไฟล์เอกสารเพื่อตรวจสอบได้ที่ วิมพ์วิภา (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมฯ ช่องทาง Lineส่วนตัว/ Email: ethics.cru@chandra.ac.th)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เข้าร่วมการวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ อีเมล ethics.cru@chandra.ac.th ภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

วิมพ์วิภา (ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อภายใน 9002)

เอกสารแนบ : 1. เอกสารตอบรับ  (docx)
                      2. กำหนดการ  (pdf)