ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566