เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference(2)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 และร่วมฟังปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง
.
🟢ทิศทางและเเนวทางการสนับสนุนการสร้างกำลังคนของ บพค. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎของประเทศไทย
🟣การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🌟🌟🌟และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 38 ราชภัฏ รวมทั้งให้กำลังใจนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่านที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร