นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมประกวดด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำผลงานเข้าร่วมประกวดด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย ดังนี้
.
🌟🌟ประกวดผลงานด้านนวัตกรรม
💎เรื่อง: คอนกรีตรักษ์โลกที่ผสมขวดน้ำดื่มใช้แล้วทดแทนมวลรวมหยาบสำหรับก่อสร้าง
✨ผู้วิจัย: รศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์
.
🌟🌟นำเสนอผลงานภาคบรรยาย
💎เรื่อง: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาวะเขตเมือง : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย นางสาวศิวิภา คำลอย และนางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล
.
💎เรื่อง: การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงแบบในการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล
.
💎เรื่อง: การใช้แนวคิดการบริการเชิงสัญญะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน
✨ผู้วิจัย: ผศ.ดร.ภควัต รัตนราช และ ผศ.แสงระวี กระจ่างศาสตร์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม