วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558)

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง  
ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา  
 

บทความวิชาการ

กระบวนทัศน์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
สุมาลี ไชยศุภรากุล  
 

บทความวิจัย

ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความฉลาดทางอารมณ์ของตำรวจที่พยากรณ์ จิตบริการของตำรวจ  
จรัญญา ผาริโน  
การนำหลักธรรมาภิบาลมาให้บริการประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
สุวิทย์ บุญมา  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่พัก แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
ปรเมษฐ์ แสงอ่อน  
การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภาคกลาง : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี  
ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์  
การวิเคราะห์เนื้อเพลงที่สะท้อนความเชื่อและค่านิยม: กรณีศึกษาโครงการเพชรในเพลง  
วรรษา คูตระกูล  
องค์ประกอบของการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญ่อุทิศกรุงเทพมหานคร  
ชลธิชา ทิพย์ประทุม  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML  
ยศวัฒน์ คงมี  
จิตวิญญาณความเป็นครูกับความก้าวหน้าในอาชีพที่พยากรณ์ความทุ่มเทในการทำงานของครู  
ภาวัต ตั้งเพชรเดโช  
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
สุจินดา ประเสริฐ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นเบื้องต้น และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
สายใจ คุณบัวลา  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
พฤกษ์ สุพรรณาลัย  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสากล  
บังอร เบ็ญจาธิกุล  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่มบัณฑิตใหม่ที่ได้งานและยังไม่ได้งาน กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สำราญ มั่นทัพ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
อดิพล เปียทอง  

Add comment


Security code
Refresh