วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  
 

บทความวิชาการ

ผู้นำแห่งอนาคต เข้าใจวัฒนธรรมต่าง และรู้ทันโลก
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง  
การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์  
 

บทความวิจัย

การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิมล มิระสิงห์  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พนิดา นิลอรุณ, ประสพชัย พสุนนท์  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
วิภากร โฆษิตานนท์  
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด
อภิชาติ เทพชมภู, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, ยุภาพร ยุภาศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์  
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา
โกสุม สายใจ  
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ จัดทำโครงร่างวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สุมนา โสตถิผลอนันต์  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
เล็กฤทัย ขันทองชัย, จรัญ แสนราช  
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท
พัชรา พุ่มพชาติ  
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ชุดการสอนตามแนวการสอนแบบสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กัญญาภัทร แสงแป้น, พรนภัส ทับทิมอ่อน  
ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
ดวงกมล ฐิติเวส  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ
สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ, ประสพชัย พสุนนท์  
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล  

Add comment


Security code
Refresh