ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) >> NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ <<

เอกสารแนบ: 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

     ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2562

     สอบถามโทร. 0 2244 2067-8

เอกสารแนบ: 

ประชาสัมพันธ์ "บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์ เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ"

     ด้วยกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง ตลอดจนเพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/REC/home.php:82/REC/home.php

โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7243, 081-5407304
Facebook : ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
LINE ID : @fpo6193d

เอกสารแนบ: 

ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล

     ด้วยงานพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการสำรวจข้อมูล ได้แก่ บริการสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monitoring & Evaluation) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่จะตกลงกัน และรับการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ

     ในการนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำรวจข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ได้ที่อีเมล hr.srdi@yru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9699 ต่อ 31000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนูรุลฮูดา สิเดะ อีเมล nurulhuda.si@yru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 09 0946 0340

เอกสารแนบ: 

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจัยของประเทศ โดยระบบ NRMS  ประกอบด้วย 4 ระบบงานหลัก คือ ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher) ซึ่งนักวิจัยที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ จำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

     ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในระบบ NRMS พร้อมระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตาม International Standard Classification of Education (ISCED) และตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยจากฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ วช. รวบรวมข้อมูล เพื่อยืนยันนักวิจัยในสังกัดและระบุข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  2. และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยของท่านลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

เอกสารแนบ : 

ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ :