ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หลังจากสิ้นสุดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ต่างจังหวัด โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการมาให้ความรู้ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป 

          เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่าง มีคุณภาพ ถูกต้องตามแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้อาจารย์ ที่สนใจเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานเบื้องต้น ซึ่งต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสรุปการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมกลุ่มภายในสาขาหรือบูรณการระหว่างคณะวิชา ในลักษณะแบบ ชุดโครงการ (ตามเอกสารดังแนบ 1)
            2. จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) แผนการดำเนินงานเบื้องต้น ในการเสนอขอรับทุนวิจัย งบรายได้ปี 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารดังแนบ 2) จำนวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
             3. ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก

          สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9001, 9009

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้อาจารย์ในคณะรับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :   บันทึกข้อความข้อแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

                                      1. templateIntegratedProgram62

                                      2. templateProject62 เป้าหมาย4

                                      3. templateResearchProgram62

                                      4. templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3

                                      5. templateStandardResearch62

                                              6. (เอกสารเชิงหลักการ) concept paper ปี 2562-2563