งบประมาณแผ่นดิน

 การเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) 

 


      แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ปี 2567 

       แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ปี 2567) 

 

    Excel    ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) 

      ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 

      ถาม–ตอบ (Question & Answer) เกี่ยวกับการชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอแผนงานโครงการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)


 

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

      1. templateIntegratedProgram62

      2. templateProject62 เป้าหมาย4

      3. templateResearchProgram62

      4. templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3

      5. templateStandardResearch62

      6. หนังสือแจ้งหน่วยงานคำเสนอของบบูรณาการ

      7. Program based ปี 62

 


 

แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (Template ระบบ NRMS)

      TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย)

      TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย) 


 กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 


 

 

      1. ปกรายงานการวิจัย งบแผ่นดิน

      2. แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว

      3. คำชี้แจง ว-1ด

      4. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช)

      5. คำชี้แจง ว-1ช

      6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ชด)

      7. สัญญารับทุน

      8. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย

      9. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

      10. เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

      11. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการวิจัย

      12. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย งบแผ่นดินปี พ.ศ. 2560

      13. บันทึกข้อความการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2560

      14. รวมวิธีการเขียนรายงานการวิจัย

      15. Template (สำหรับแนบในระบบ NRMS)

      16. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ปี60 (นท-1 ช)

       17. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณปี60 (นท-1ด)

 

 

 

ภาคผนวก

      1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521

      2. ยุทธศาสตร์ประเทศ

      3. นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

      4. นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา

      5. ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

      6. ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

      7. ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

      8. ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัยโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

      9. จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

      10. จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

      11. จริยธรรมการวิจัยในคน

      12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

      13. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

      14. ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ

 

 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

      1. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

      2. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

      3. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

      4. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน้ำ

      5. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

      6. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

      7. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

      8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายเทคโนโลยี

      9. ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ

      10. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ

      11. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ

      12. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      13. ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นที่สูง

      14. ยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว

      15. ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสำปะหลัง

      16. ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ

      17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน

      18. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์

      19. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

      20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน

      21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย

      22. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย

      23. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ

      24. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

      25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

      27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley

      28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

      29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

      30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

      31. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน

      32. สัตว์เศรษฐกิจ

      33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

      34. การคมนาคมขนส่งระบบราง

      35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

      36. พลาสติกชีวภาพ

      37. มนุษยศาสตร์

      38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

      39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

      40. วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

      41. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย