วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)

บทความวิชาการ

การวิจัยแบบผสมผสาน
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์  

บทความวิจัย

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าพื้นเมืองชาวลาวเวียงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วรรณา เรืองปราชญ์  
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นภาครัฐ จังหวัดชัยนาท
ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์, ชวนิดา สุวานิช  
การพัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติในการใช้สาร
สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์  
พฤติกรรมการบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา
พัชรี สุวรรณเกิด, พาชิตชนัต ศิริพานิช  
สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กัลญา โปธาคำ  
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย
โศภิตสุภางค์ กุณวงศ์  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อรุณี มิ่งประเสริฐ  
การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง, สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ  
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา  
การจัดการนากุ้งร้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
กษิภพ ฤทธิไชย, จินตนา อมรสงวนสิน  
การพัฒนาแนวทางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ชัยชาญ ตันติจรูญโรจน์, จิรัชฌา วิเชียรปัญญา  
การพัฒนายุทธศาสตร์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว, จิตราภา กุณฑลบุตร, นรินทร์ สังข์รักษา  
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ฐิติมา โห้ลำยอง  
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สุนันทวิทย์ พลอยขาว  
รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล
กิตติพงศ์ มงคลการุณย์, พีระพงษ์ สิทธิอมร, ปรีชา สภาสุวรรณกุล  

Add comment


Security code
Refresh