syst

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอให้ทางคณะแจ้งนักศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเอกสารประกอบการขอรับทุนมีดังนี้

          ๑. แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๒. แบบข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๓. รายงานการประชุม ผลพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาจากคณะ
          ๔. ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในเทอม ๑/๒๕๖๐

          ทั้งนี้ ส่งเอกสารประกอบการรับทุน จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารแนบ :