syst

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับทุนดังต่อไปนี้

               ๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
               ๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยพื่องานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
               ๓. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
               ๔. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
               ๕. ทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

          สถาบันวิจัยและพัฒนารับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว จึงขอให้ทางคณะแจ้งผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเอกสารประกอบการรับทุน ดังงนี้

               ๑. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๓ ชุด
               ๒. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
               ๓. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
               ๔. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

          ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมดสามารถ download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการกลั่นกรองงบประมาณต่อไป


เอกสารแนบ :