syst

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 หลังจากสิ้นสุดวันปิดประกาศรับข้อเสนอจะได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยและหรือ/ เข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนมารับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามประกาศดังแนบ) เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

          1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบ ว.1ด/ว.1ช. จำนวน 3 ชุด) รูปแบบฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 16
          2. ซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น
          3. จัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
          4. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
          5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

          หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แบบ ว1ด. และ ว1ช. สามารถ Download ได้ที่ http://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud) หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9009

 

เอกสารแนบ :