ขอแจ้งการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้้น ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2559 หลังจากสิ้นสุดวันปิดประกาศรับข้อเสนอจะได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป