ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560

     สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

     1. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (ข้อเสนอโครงการเดี่ยว สค-1ด หรือข้อเสนอโครงการชุด สค-1ช)

     2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่องานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ (ข้อเสนอโครงการ สป-1)

     3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อเสนอโครงการเดี่ยว สค-1ด)

     4. ทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียน (ข้อเสนอโครงการ สค-3)

     5. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร (เฉพาะผู้ที่เซ็นสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร) (ข้อเสนอโครงการเดี่ยว สค-1ด)

 

     ทั้งนี้แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม