ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้

1. ทุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 ด้านเกษตรและอาหาร
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1.3 ด้านความเหลื่อมล้ำ
1.4 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 ด้านผู้สูงอายุ
2. ทุนวิจัยตามศาสตร์
3. ทุนสำหรับผลงานสร้างสรรค์
4. ทุนวิจัยประเภทเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 รองศาสตราจารย์
4.3 ศาสตราจารย์
5. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา

⏰⏰ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566
👇👇โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ CRIIS
https://rdi.chandra.ac.th/chandra/
☎️☎️สอบถามเพิ่มเติมที่คุณแอน เบอร์ภายใน 9003