เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปี 2568

เรียน อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านเพื่อรับทราบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่สนใจเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ครับ

เอกสารแบบฟอร์ม: 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณวิมล เบอร์ภายใน 9009