ขอให้รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียน  ผู้วิจัย

                    ตามที่โครงการวิจัยของท่านได้ผ่านการรับรอง และอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดความรับผิดชอบของผู้วิจัยภายหลังได้รับการอนุมัติ คือ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยประจำปี
ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน ดังนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดยขอให้รายงานตามแบบฟอร์มดังแนบ และนำส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ดังกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย     จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย              จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)            จำนวน 1 ชุด

กรณีที่ 2 ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แนบเอกสารดังนี้
                     1. บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์           จำนวน 1 ชุด
                     2. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                   จำนวน 1 ชุด
                     3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)           จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ:    1. แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

                                    2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

                              3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ