ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท"

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ภายใต้โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท" โดยมีประเด็นการวิจัยดังนี้
        1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาด้วยการวางแผนและกระบวนการทำนาที่เหมาะสม
        2. การถือครองที่ดินกับปัญหาหนี้สินของชาวนาในจังหวัดชัยนาท
        3. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทำนา
        4. การสร้างกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายชาวนาเพื่อธุรกิจการเกษตร (ข้าว)
        5. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของชาวนาที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
        6. การพัฒนาหลักสูตรจากโรงเรียนชาวนา

   โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้แจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน ดังนี้
        1. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด
        2. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
        3. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
        4. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

   ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมด สามารถ Download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการต่อไป

 

บันทึกข้อความแนบ: