หน่วย บพท. ขอเชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย

📣📣หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2567
.

📆วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น.
.

💻สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

Link : https://forms.gle/EfTujzeFFuTbT8Zw7
.

✅จำนวนจำกัดเพียง 250 ท่านเท่านั้น ✅

⭐️ในกรณีที่ระบบปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน

Live Facebook : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

Link : https://www.facebook.com/PMUA.THAI