สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม: