สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

เอกสารแนบ: