วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป

เอกสารแนบ: