การลงทะเบียนเพื่อร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งการลงทะเบียนเพื่อร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ผ่านระบบ NRIIS

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://openhouse2021.nrct.go.th/?fbclid=IwAR17iwG7w4Xamol8N9Duwo762qMy9UxxZ07oL50BwZvt6Hf0OIacF2eSf9A

เอกสารแนบ: