เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566
📣📣📣ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่ายั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
🌟🌟🌟โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผลงานวิจัยร่วมนำเสนอภาคนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ผู้วิจัย ผศ.ดร.คณิน ประยูรเกียรติ และผศ.พีรดล เพชรานนท์
.
#ราชภัฏวิจัยครั้งที่7 #RUNIRACVII #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม