โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣วันที่ 10 มีนาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" วิทยากรให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
.
🌟🌟🌟ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.
#อบรมเชิงปฏิบัติการ #แผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม