โครงการวิจัยขับเคลื่อนการวิจัยในโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
🌟🌟🌟ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยขับเคลื่อนการวิจัยในโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
✨✨✨ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
.
#เก็บข้อมูล #โครงการวิจัย #การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ #ชุมชนต้นแบบ #เศรษฐกิจพอเพียง #การพัฒนาที่ยั่งยืน #เนินขาม #หันคา #ชัยนาท #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม