ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยและชุมชนสวนผัก ภายใต้โครงการ การพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน (คลองคู่เคียงจันทร์)

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📢📢วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
บุคคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยและชุมชนสวนผัก ภายใต้โครงการ การพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน (คลองคู่เคียงจันทร์)
.
ข้อมูลที่ได้จะนำไปพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ให้สอดรับกับความต้องการของพื้นที่
.
#โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน #ฐานข้อมูลชุมชน #ริมคลองเปรมประชากร #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม