โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “การวิจัยและจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

May be an image of one or more people, flower and text

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:

📣📣📣...วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “หัวข้อ การวิจัยและจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
🌟🌟🌟...ภายในการอบรมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยาย
.
#อบรมพัฒนาศักยภาพ #จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ #สังคมศาสตร์ #พฤติกรรมศาสตร์ #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม