วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 36 (มกราคม - มิถุนายน 2556)

บทความวิชาการ

การใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปัญญา ธีระวิทยเลิศ  

บทความวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม“การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ไสว ฟักขาว  
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
อาภาพร สิงหราช  
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
พัชรา พุ่มพชาติ  
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน : กรณีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี
นาฏสุดา เชมนะสิริ  
ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทรายจังหวัดชัยนาท
อัครเดช มณีภาค, เอกพงษ์ สารน้อย  
การใช้หลักธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ปรางค์มณี เดชคุ้ม  
ความพึงพอใจและแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการเงิน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขจรจิตร ธำรงวิศว, ภัททิยา วิหคน้อย, พัชรี สุขสำราญ  
การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพในการบริหารจัดการงานกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุวัฒน ์ ภักดี, ปิ่นทอง บริสุทธิ์, อารมย์ ภู่พงศ์อนันต์  
การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล, สุธี ประศาสน์เศรษฐ  
ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เจริญศักดิ์ เร่งถนอมทรัพย์  
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ปทุม ศรีพนา  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุรพล ศรีศิลป์, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, อรพรรณ พรสีมา, นิภา ศรีไพโรจน์  
การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ สภาพปัญหาเพื่อการบริหารสะพานเทียบผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไพสิฐ สุสมฤทธิ์, พรรณี คอนจอหอ, วีระชัย คอนจอหอ, นพพล มิ่งเมือง  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาล ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ไปปฏิบัติ
ศิริพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ, สุธี ประศาสน์เศรษฐ  

Add comment


Security code
Refresh