วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

บทความวิชาการ

ความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการไทย : ความแตกต่างหรือความเหมือนในการบริหาร
กมลพร กัลยาณมิตร  

บทความวิจัย

การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง  
กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ จากศูนย์การเรียนรู้ในเขตจตุจักร
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ  
การสังเคราะห์การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุรางค์ ธรรมโวหาร  
ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
วิมล มิระสิงห์  
การพัฒนาชุดการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เยาวภา โชติวิชัย  
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้เว็บไซต์เฟสบุ๊ค
อัครเดช มณีภาค, คณาธิป ทองรวีวงศ์  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝึกอบรมครู
กวินท์ นนทรีกาญจน์, ไพบูลย์ เปานิล  
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเครื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปัณณวิชญ์ แนวสูง, วารินทร์ รัศมีพรหม  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส
บุญญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ์, สมศักดิ์ มีเสถียร  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ภัทรพร กิจชัยนุกูล, พาชิตชนัต ศิริพานิช  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่พยากรณ์ ความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การขนส่ง
รติ บำรุงญาติ, มานพ ชูนิล  
การทำกิจกรรมกับตุ๊กตาล้มลุกที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน
รัชยา ขาวทอง, สุนทรี ศักดิ์ศรี  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์
กิตติคุณ บุญเกตุ, ปรีชา วิจิตรธรรมรส  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กชพรรณ ลัภโนปกรณ์, ประสพชัย พสุนนท์  
รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อรสา ทรงศรี, ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง, ปกรณ์ ประจันบาน  

Add comment


Security code
Refresh