วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

บทความวิชาการ

ต้นทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิทยา

 

สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

 

บทความวิจัย

มาตรการกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

 

พัชมณ ใจสอาด, เบญจวรรณ ธรรมรัตน์

 

 

การศึกษารูปแบบคลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

 

กีรติ เสริมประภาศิลป์

 

 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชน เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท

 

พิมจันทร์ แสงจันทร์, ศาศวัต เพ่งแพ, วิมล มิระสิงห์

 

 

การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

นิสา บุญทะสอน, สุดารัตน์ มานะ, บังอร พลเตชา

 

 

ไทยโซ่ง: การอนุรักษ์ผ้าโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

 

ภูเนตุ จันทร์จิต, แสน ไชยบุญ, พิสิษฐ์ เอมดวง

 

 

การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ชยาภา อัตชู

 

 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่ โดยผู้เรียนเองสำหรับครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ณัฏฐกรณ์ ปะพาน, ณรงค์ สมพงษ์

 

 

การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

กนกพร ศรีสวรรค์

 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศระบบนำร่องในการร่อนลงสู่สนามบินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน ชั้นปีที่ 2 สถาบันการบินพลเรือน

 

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร

 

 

การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและลักษณะกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน ที่พยากรณ์การให้ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานองค์การขนส่ง

 

เมวิกา รุ่งฉัตร, มานพ ชูนิล

 

 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในที่ทำงานและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่พยากรณ์ความสุขในการทำงานของบุคลากร

 

กุสุมา พูลเฉลิม, มานพ ชูนิล

 

 

การนำนโยบายการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไปปฏิบัติในประเทศไทย

 

ฐาปนีย์ เผือกสุวรรณ

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อบริการสินเชื่อ ภาพลักษณ์องค์กร และส่วนประสมการตลาดกับคุณภาพการให้บริการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามหาสารคาม

 

รวีพรรณ อดุลวัฒนศิริ, นวลฉวี แสงมหาชัย

 

 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหาร

 

ชโยดม หล่าแสนเมือง

 

Add comment


Security code
Refresh