แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย

 1 ตัวอย่างบันทึกเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

 2 บ07 AF02-007 v1.0 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย

 3 บ10 AF01-010 v1.0 คำแนะนำในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา

 4 บ10 AF02-010 v1.0 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

 5 บ10 AF03-010 v1.0 ตย. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ทำการศึกษาวิจัย

 6 บ10 AF04-010 v1.0 ตย. หนังสือรับรองจากคณะผู้วิจัย

 7 บ10 AF05-010 v1.0 ตย. แบบแสดงรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย

 8 บ10 AF06-010 v1.0 ตย. เอกสารแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย

 9 บ10 AF07-010 v.10 ตย. ใบยินยอมจากความเข้าใจถ่องแท้

 10 บ10 AF08-010 v1.0 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

 11 บ14 AF01-014 v1.0 แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 12 บ17 AF01-017 v1.0 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด

 13 บ18 AF01-018 v1.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

 14 บ18 AF02-018 v1.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง