ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านในการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในช่วงปีการศึกษา 1/2566

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านในการกรอกข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 1/2566 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2566)เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceedings)

ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสำรวจและเก็บข้อมูล


ข้อมูลรายชื่อบุคคลสำคัญของชุมชน (ผู้นำไม่เป็นทางการ) จากการสำรวจและเก็บข้อมูล

หากท่านอาจารย์มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ
วิศรุต (ตูน) เบอร์ภายใน 9005
ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือครับ