การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

1. ประกาศ

     1.1 การกำหนดระดับตำแหน่ง            

20/06/2567 ประกาศ มจษ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน)

                     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน) 15-31 ก.ค. 2567 รายละเอียดประกาศ Click!!!

- ข้อมูลประกอบการรับสมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (หัวหน้างาน) Click!!!

 

06/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

  

   22/4/2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 2567   ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น Word      Pdf 

            - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

           - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการกำหนดระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  
            - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 

            - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

      1.2 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

           - ตารางการเทียบเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์กับระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

           


2. การกำหนดระดับตำแหน่ง

     2.1 แบบฟอร์มประเมินค่างาน (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
         
   1) แบบ ปคง.1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) Word    Pdf

 
          
2) แบบ ปคง.2 แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (กรณีเฉพาะด้านเฉพาะทาง) Word    Pdf

           
3) แบบ ปคง.3 หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีเฉพาะด้านเฉพาะทาง) Word    Pdf

          4) แบบ ปคง.4 แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (กรณีหัวหน้างาน) Word    Pdf

      2.2 แบบฟอร์มประเมินค่างาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
           1) หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเฉพาะด้านเฉพาะทาง) Word    Pdf

           2) หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีเฉพาะด้านเฉพาะทาง) Word    Pdf

           3) หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (กรณีหัวหน้างาน) Word    Pdf

 

3. การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน)

      1) แบบฟอร์มคำขอเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
            
- แบบ ป.1 แบบคำขอรับการประเมินผู้บริหาร (ระดับผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า และระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเที่ยบเท่า) Word    Pdf
           - แบบ ป.2 แบบคำขอประเภททั่วไป Word    Pdf
           - แบบ ป.3 แบบคำขอกรณีเฉพาะทาง Word    Pdf
           - แบบ ป.4 แบบคำขอกรณีหัวหน้างาน Word    Pdf

       2) ตาราง คำอธิบาย รายละเอียด การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
            
- ตารางที่ 1 สรุปสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และระดับความคาดหวัง 
           - ตารางที่ 2 - 3 - 4 คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           - ตารางที่ 5 การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
           - ตารางที่ 6 - 7 - 8 การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
           - ตารางที่ 9 คำอธิบายรายละเอียดการกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้ง 
           - ตารางที่ 10 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านประเมินในแต่ละระดับตำแหน่งของตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร 
           - ตารางที่ 11 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านประเมินในแต่ละระดับตำแหน่งของตำแหน่ง ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) 
           - ตารางที่ 12 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านประเมินในแต่ละระดับตำแหน่งของตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน) 
           - คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ (แบบละเอียด) (หนังสือ ศธ 0509(2)/ว2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554) 

 

4. ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

      1) ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สูงขึ้น 

       2) การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
         
  - ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีหัวหน้างาน) 
           - ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านเฉพาะทาง)
           - ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภผู้บริหาร 

 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557) (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559) (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) 

            2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 

            3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง พ.ศ. 2564 

            4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 

6. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง